(жутко завывает в ночи “Энд ааааааай донт вооооннннаааа даааааай!!!!!”, пугая соседей)